Formål og vedtekter

Formål og vedtekter

 Klubbens vedtekter:

§ 1       FORMÅL

Husqvarna Club Norway, som er klubbens navn, har som formål å fremme interessen for Husqvarna veteranmotorsykler, -scootere og -mopeder i Norge.

 

Klubben skal:

 1. Være landsdekkende
 2. Utgi medlemsbladet Qvarnaposten fire ganger per år. Bladet skal inneholde stoff om Husqvarna veteranmotorsykler, -scootere og -mopeder, annonser for kjøp, salg og bytte, samt informasjon fra Styret
 3. Utgi en medlemsmatrikkel annethvert år
 4. Arrangere årlig Qvarna-treffet for Husqvarna veteranmotorsykler, -scootere og -mopeder

 

§ 2        MEDLEMSKAP

Enhver som godtar og vil forplikte seg til å overholde klubbens vedtekter, kan bli medlem av Husqvarna Club Norway mot betaling av årlig medlemskontingent. Medlemmer innmeldt etter 1.10. betaler halv kontingent for innmeldingsåret. Familiemedlemskap kan tegnes av personer innen samme husstand til redusert kontingent.  Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens interesser, kan ekskluderes. En eksklusjon må for å være gyldig, bifalles av Årsmøtet.

 

§ 3       ÅRSMØTE

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes årlig innen utgangen av februar. Innkalling til Årsmøtet skal sendes medlemmene minst fjorten dager før møtet. Dagsorden for årsmøtet skal være slik:        

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling/dagsorden
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Kontingent
 8. Valg
 9. Qvarnatreffet
 10. Innkomne saker

 

Styret eller minst fem medlemmer kan kreve avholdt ekstraordinært årsmøte.

 

§ 4       STYRE

Husqvarna Club Norway skal ha et styre bestående av formann, nestformann, sekretær/kasserer, redaktør, ett styremedlem og to varamedlemmer. Varamedlemmene utgjør valgkomiteen. Representantene i styret og varamedlemmer velges for to år på en slik måte at halvparten er på valg hvert år.

 

§ 5       REVISJON

Årsmøtet velger en revisor som går gjennom regnskapet før det framlegges for Årsmøtet. Revisor velges for to år.

 

§ 6       KONTINGENT

Medlemsavgift og innmeldingsavgift fastsettes av Årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis, og krav sendes ut i desember med forfall 15. januar.

 

§ 7       TILKNYTNING TIL ANDRE KLUBBER

Husqvarna Club Norway er en selvstendig merkeklubb tilknyttet Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC). Tilknytningen innebærer:

 1. Medlemmene i Husqvarna Club Norway har adgang til å delta på treff og løp i regi av Norsk Veteran Motorsykkel Club, og medlemmene i Norsk Veteran Motorsykkel Club har adgang til å delta på treff og løp i regi av Husqvarna Club Norway.
 2. Treff og løp i regi av Husqvarna Club Norway er automatisk forsikret gjennom NVMC’s forsikringsordning.
 3. Det enkelte klubbmedlem i Husqvarna Club Norway må selv tegne medlemskap i NVMC for å kunne få tilgang til dennes LMK-forsikringsordning.
 4. Tilknytningen til NVMC medfører ingen økonomiske forpliktelser for Husqvarna Club Norway.
 5. Husqvarna Club Norway får disponere 1-2 sider i NVMC’s klubborgan Sidevogna, og NVMC får disponere 1-2 sider i Husqvarna Club Norway’s klubborgan Qvarna-posten. Klubbene får også bruke hverandres nettsider.
 6. Formannen i Husqvarna Club Norway  sekretær/kasserer og redaktøren av Qvarna-posten skal alle tre være medlemmer av NVMC. Deres kontingent i NVMC dekkes av Husqvarna Club Norway.
 7. Tilknytningen kan sies opp av hver av de to klubber i henhold til deres vedtekter/lover.

 

b)          Husqvarna Club Norway, (HCN) er en selvstendig merkeklubb tilknyttet Lands
             forbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). Tilknytningen til LMK innebærer:

             1. LMK er en samarbeidspartner for HCN overfor myndigheter og beslutningstakere i 
                 saker av motorhistorisk interesse.

             2. LMK er et serviceorgan for HCN og bistår medlemmene ved ev. skadeoppgjør for
                 veteranforsikring via LMK.

             3. HCN velger sine representanter til LMK’s landsmøte som er organisasjonens øverste
                 organ.

             4. HCN betaler gjeldende kontingent for sine medlemmer til LMK, og HCN’s
                 medlemmer har da full tilgang til LMK’s forsikringsordninger, p. t. i If.

             5. HCN kan si opp sitt medlemskap i LMK ved kalenderårets slutt etter beslutning av
                 HCN’s årsmøte.

 

§ 8       VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av disse vedtekter kan kun skje på Årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall av de stemmeberettigede på Årsmøtet. Medlemmer som ikke er til stede, kan stemme ved skriftlig fullmakt til andre representanter.

 

§ 9       OPPLØSNING

 

Husqvarna Club Norway kan kun oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved oppløsning skal klubbens midler overføres NVMC for oppbevaring i minst ti år i påvente av eventuell restart av klubben. Skjer ikke en slik restart, tilfaller klubbens eiendeler NVMC,

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Kai | Svar 22.07.2018 23.22

Send meg en Mail så ordner vi det

Ole Petter Brambani | Svar 22.07.2018 23.12

Ønsker å bli medlem

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.08 | 11:47

Ja tror att Drömbåge Sport rätt produktion tid är 1953 -- 1958.
Först år är 1953.
Alla Drömbåge Sport (det kan vara < 5 i Finland) är registerad 1954 - 1958

...
13.07 | 10:56

Du er kjapp, Terje. Sender deg materiell i dag. Vil gjerne også ha e-postadressen din.

...
13.07 | 00:09

terje Rognerud. ausenveien 130, 2016 Frogner tlf 41602375...........Har bet 400 kr på vipps fra tlf min

...
11.07 | 10:55

Hallo Terje Fagernes Rognerud.
Husqvarna Club Norway er en veteranklubb, og velkommen som medlem.
Send meg adr, tlf. og mob.

...
Du liker denne siden