VEDTEKTER FOR HUSQVARNA CLUB NORWAY

§ 1        FORMÅL

Husqvarna Club Norway, som er klubbens navn, har som formål å fremme interessen for Husqvarna veteranmotorsykler, -scootere og -mopeder i Norge.

Klubben skal:

 1. Være landsdekkende
 2. Utgi medlemsbladet Qvarnaposten fire ganger per år. Bladet skal inneholde stoff om Husqvarna veteranmotorsykler, -scootere og -mopeder, annonser for kjøp, salg og bytte, samt informasjon fra Styret
 3. Utgi en elektronisk medlemsmatrikkel hvert år, og sende en utskrift til medlemmer uten e-postadresse.
 4. Arrangere årlig Qvarnatreffet for Husqvarna veteranmotorsykler, -scootere og -mopeder

§ 2        MEDLEMSKAP

Enhver som godtar og vil forplikte seg til å overholde klubbens vedtekter, kan bli medlem av Husqvarna Club Norway mot betaling av årlig medlemskontingent. Medlemmer innmeldt etter 1.10. betaler halv kontingent for innmeldingsåret. Familiemedlemskap kan tegnes av personer innen samme husstand til redusert kontingent.  Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens interesser, kan ekskluderes. En eksklusjon må for å være gyldig, bifalles av Årsmøtet.

Æresmedlemskap kan tildeles medlem som har gjort en spesiell og omfattende innsats for klubben og dens virke. Forslag om æresmedlemskap kan fremmes av styremedlem overfor styret. Styret legger fram sin innstilling overfor Årsmøtet som kan tildele æresmedlemskap. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse, og gis i form av et diplom. Æresmedlemskap er gratis og livsvarig.

§ 3        ÅRSMØTE

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes årlig innen utgangen av februar. Innkalling til Årsmøtet skal sendes medlemmene minst fjorten dager før møtet. Dagsorden for årsmøtet skal være slik:         

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling/dagsorden
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Kontingent
 8. Valg
 9. Qvarnatreffet
 10. Innkomne saker

Styret eller minst fem medlemmer kan kreve avholdt ekstraordinært årsmøte.

§ 4        STYRE

Husqvarna Club Norway skal ha et styre bestående av formann, nestformann, sekretær/kasserer, redaktør, ett styremedlem og tre varamedlemmer. Varamedlemmene utgjør valgkomiteen. Representantene i styret og varamedlemmer velges for to år på en slik måte at halvparten er på valg hvert år.

§ 5        REVISJON

Årsmøtet velger en revisor som går gjennom regnskapet før det framlegges for Årsmøtet. Revisor velges for to år.

§ 6        KONTINGENT

Medlemsavgift og innmeldingsavgift fastsettes av Årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis, og krav sendes ut i desember med forfall 15. januar.

§ 7        TILKNYTNING TIL ANDRE KLUBBER

a)          Husqvarna Club Norway, (HCN) er en selvstendig merkeklubb tilknyttet Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC). Tilknytningen til NVMC innebærer:

1. Husqvarna Club Norway vil bidra NVMC med historisk materiale, slik at NVMC kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie når det gjelder fabrikatet Husqvarna slik at NVMC kan videreformidle dette til andre instanser for arkivering, forskning, videre bearbeiding osv. i tillegg til å arkivere materiale for eget bruk. På samme måte vil NVMC bidra HCN med materiale angående Husqvarna som NVMC finner.

2. Husqvarna Club Norway er NVMCs kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om, eller bidrag til, fabrikatet Husqvarna.

3. NVMC vil tilrettelegge for at Husqvarna Club Norway kan drive formidling av stoff om Husqvarna både til sine medlemmer og til NVMCs øvrige medlemmer og allmenheten, ved å stille 1-2 sider i medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer for stoff relatert til Husqvarna og Husqvarna Club Norway.

4. Husqvarna Club Norway kan søke om underskuddgarantier og tredjeparts forsikringer gjennom NVMC for sine arrangementer, på lik linje med NVMCs øvrige organisasjonsledd.

5. NVMC og Husqvarna Club Norway skal gjensidig profilere og presentere hverandre. Husqvarna Club Norway vil presentere seg som “Tilsluttet NVMC” og med NVMCs logo på sitt presentasjonsmateriell. NVMC vil presentere Husqvarna Club Norway som “Tilsluttet klubb” i relevante fora, herunder i Sidevogna med angivelse av kontaktdata for Husqvarna Club Norway.

6. NVMC vil henvise interessenter for fabrikatet Husqvarna - og ev. interesse for medlemskap i Husqvarna Club Norway - direkte til Husqvarna Club Norway.

7. Husqvarna Club Norway og NVMC har hver sin og av hverandre uavhengig økonomi. På forespørsel skal begge parter framlegge årets resultatregnskap samt balanse.

8. Husqvarna Club Norway kan søke mva-refusjon gjennom NVMC, og skal da følge de prosedyrer som NVMC har for dette. NVMC vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht. enhver tids gjeldende regler.

9.Husqvarna Club Norway vil oppfordre sine medlemmer til å søke direkte medlemskap i NVMC i tillegg til medlemskapet i Husqvarna Club Norway. På samme måte vil NVMC oppfordre de av sine medlemmer som har interesse for Husqvarna om å søke medlemskap også i Husqvarna Club Norway.

10. Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av partene med minst tre måneders varsel, men slik at uttreden av avtalen uansett gjelder i forbindelse med nytt regnskapsår for NVMC og Husqvarna Club Norway. Avtalen forutsetter godkjenning av NVMC’s styre og Årsmøtet i Husqvarna Club Norway.

b)          Husqvarna Club Norway, (HCN) er en selvstendig merkeklubb tilknyttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). Tilknytningen til LMK innebærer:

             1. LMK er en samarbeidspartner for HCN overfor myndigheter og beslutningstakere i saker av motorhistorisk interesse.

             2. LMK er et serviceorgan for HCN og bistår medlemmene ved ev. skadeoppgjør for veteranforsikring via LMK.

             3. HCN velger sine representanter til LMK’s landsmøte som er organisasjonens øverste organ.

             4. HCN betaler gjeldende kontingent for sine medlemmer til LMK, og HCN’s medlemmer har da full tilgang til LMK’s forsikringsordninger, p. t. i If.

             5. HCN kan si opp sitt medlemskap i LMK ved kalenderårets slutt etter beslutning av HCN’s årsmøte.

§ 8        VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av disse vedtekter kan kun skje på Årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall av de stemmeberettigede på Årsmøtet. Medlemmer som ikke er til stede, kan stemme ved skriftlig fullmakt til andre representanter.

§ 9        OPPLØSNING

Husqvarna Club Norway kan kun oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved oppløsning skal klubbens midler overføres NVMC for oppbevaring i minst ti år i påvente av eventuell restart av klubben. Skjer ikke en slik restart, tilfaller klubbens eiendeler NVMC,

Vedtatt på Årsmøtet 19.2.2022